Ładowanie

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Polityka plików cookies

Co robią cookies?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookie?
Pliki "cookie" używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Na stronach serwisu. mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie":

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  1. Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia >Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  2. Usuwanie plików cookie
  3. Domyślne blokowanie plików cookie
  4. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  5. Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  1. Menu przeglądarki (prawy górny róg)
  2. Narzędzia >Opcje Internetowe >Prywatność
  3. Witryny
  4. Suwakiem ustawiamy poziom
  5. OK
 • Mozilla Firefox
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzia >Opcje >Prywatność
  3. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika"
  4. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzie >Preferencje >Zaawansowane
  3. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Preferencje >Bezpieczeństwo
  3. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
ŹródłoNazwa cookieCzasCel
MatrixSQ_SYSTEM_SESSIONOd otwarcia strony do zamknięcia okna przeglądarkiPlik ten umożliwia edytorom strony zalogowanie się do edycji.
Matrixcookie_infoOd akceptacji informacji o plikach cookie do zamknięcia okna przeglądarkiZapisuje ustawienia użytkownika dotyczące akceptacji informacji o plikach cookie.
Matrixfont_sizeRok w przyszłość od zmiany wielkości tekstów na stronie.Zapisuje ustawienia użytkownika dotyczące wielkości tekstów na stronie.
Matrixartwork_statusRok w przyszłość od zmiany trybu wyświetlania grafiki dziełaUstawienie domyślnego trybu wyświetlania grafiki dzieła. Możliwe są opcje: grafika na całym ekranie, grafika plus opis dzieła

REKLAMACJE – ZWROTY

wyciąg z regulaminu dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru.
 2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia innego niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy opatrzonym własnoręcznym podpisem, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:
  1. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze,
  3. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia Salonu Książki Muzealnej w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską przesyłką ekonomiczną). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).
 12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w oświadczeniu odstąpieniu od umowy adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.
 2. Konsument wykonując uprawnienia z rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Kupujący może również dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie oraz własnoręcznie podpisany formularz reklamacyjny.
 4. W ramach rękojmi Konsument może żądać:
  1. wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad,
  2. usunięcia wady Towaru,
  3. obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  4. odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie lub wymiana albo naprawa narażałyby Konsumenta na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony. Nie można żądać odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca spełnia żądanie Konsumenta określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z rozwiązań wskazanych w ust. 4.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Konsumenta w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru. Konsument zobowiązany jest udowodnić poniesione koszty w związku z wykonaniem uprawnień z rękojmi (np. potwierdzenie kosztów przesyłki).
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru Towaru.
  W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

Informacje związane z reklamacją płatności dokonanych za pomocą serwisu PayU

 1. Konsument może złożyć reklamację drogą elektroniczną wysyłając ją na adres e-mail: esklep@zamek-krolewski.pl. (dla zamówień realizowanych przez e-sklep. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dot. płatności. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania reklamacji.
 2. Sprzedawca przesyła Kupującemu reklamację wypełnioną wg wzoru zawartego w formularzu reklamacji. Formularz reklamacji musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem Konsumenta. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia dostarczenia przez Konsumenta brakujących informacji.
 3. Udostępniający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego dot. płatności zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, a dotyczą nieprawidłowości związanych z płatnościami Kartą Płatniczą Sprzedawca skieruje Konsumenta do wydawcy jego Karty.
 5. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Konsumentowi należy się kwota będąca przedmiotem reklamacji, zwrot kwoty następuje niezwłocznie na rachunek wskazany przez Konsumenta na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego dot. płatności.


Polityka plików cookies

Co robią cookies?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookie?
Pliki "cookie" używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Na stronach serwisu. mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie":

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  1. Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia >Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  2. Usuwanie plików cookie
  3. Domyślne blokowanie plików cookie
  4. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  5. Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  1. Menu przeglądarki (prawy górny róg)
  2. Narzędzia >Opcje Internetowe >Prywatność
  3. Witryny
  4. Suwakiem ustawiamy poziom
  5. OK
 • Mozilla Firefox
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzia >Opcje >Prywatność
  3. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika"
  4. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzie >Preferencje >Zaawansowane
  3. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Preferencje >Bezpieczeństwo
  3. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
Źródło Nazwa cookie Czas Cel
Matrix SQ_SYSTEM_SESSION Od otwarcia strony do zamknięcia okna przeglądarki Plik ten umożliwia edytorom strony zalogowanie się do edycji.
Matrix cookie_info Od akceptacji informacji o plikach cookie do zamknięcia okna przeglądarki Zapisuje ustawienia użytkownika dotyczące akceptacji informacji o plikach cookie.
Matrix font_size Rok w przyszłość od zmiany wielkości tekstów na stronie. Zapisuje ustawienia użytkownika dotyczące wielkości tekstów na stronie.
Matrix artwork_status Rok w przyszłość od zmiany trybu wyświetlania grafiki dzieła Ustawienie domyślnego trybu wyświetlania grafiki dzieła. Możliwe są opcje: grafika na całym ekranie, grafika plus opis dzieła
o
- Otwórz menu opcji POL
m
- Przejdź do menu
s
- Przejdź do pola wyszukiwarki
b
- Przejdź do ścieżki
c
- Przejdź do treści
esc
- wyjdź z opcji lub pola wyszukiwarki

Zapisz się do newslettera.