Ładowanie

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE – MUZEUM

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1Sprzedawca: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 19/92, NIP: 526-000-13-12, Regon: 000860582, VAT UE: PL5260001312;
2Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji i założyła Konto Użytkownika lub wypełniła formularz zamówień specjalnych;
3Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
4Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencję Królów i Rzeczypospolitej za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: esklep.zamek-krolewski.pl.;
5Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
6Cena: należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
7Najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru: dostawa Towaru za pomocą usług Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej;
8Konto użytkownika: założone przez Kupującego konto służące do dokonywania zakupów w Sklepie.
9Wycena zamówienia: dotyczy tylko zamówień specjalnych; przez wycenę rozumie się podanie kosztów dostawy Towaru oraz kosztów manipulacyjnych związanych z zapłatą ceny.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Każdy Kupujący składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Strony wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.
2. Oferta Sklepu ograniczona jest do terenu Unii Europejskiej. Sklep dokonuje dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej.
3. Dokonanie zakupów, które realizowane będą na terenie Polski, możliwe jest jedynie za pomocą Konta Użytkownika. Kupujący zobowiązany jest do rejestracji i założenia Konta Użytkownika (założenie Konta jest w tym przypadku warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu).
4. Dokonanie zakupów, które realizowane będą poza terenem Polski, ale jedynie na obszarze Unii Europejskiej możliwe są wyłącznie poprzez formularz zamówień specjalnych dostępny na stronie esklep.zamek-krolewski.pl w zakładce: Zamówienie. Wypełniony formularz Kupujący przesyła na adres: e-sklep@zamek-krolewski.pl.
5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W przypadku dokonywania zakupów przez formularz zamówień specjalnych, o którym mowa w § 1 ust. 3 Kupujący zobowiązany jest do akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Sklep kontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną wysyłając informacje na adres e-mail wskazany przez niego przy zakładaniu Konta Użytkownika (rejestracji) lub w formularzu zamówień specjalnych.
8. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt lub poprzez adres mailowy esklep@zamek-krolewski.pl.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2017 r.

§ 2 Zamówienia specjalne

1. Zamówienia specjalne dotyczą zakupów, które będą realizowane poza granicami Polski, ale w obszarze Unii Europejskiej. Zamówienie specjalne należy składać na formularzu dostępnym na stronie Esklepu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, zakładka: Zamówienie oraz przesyłać na adres: e-sklep@zamek-krolewski.pl.
2. W przypadku zamówień specjalnych umowę uważa się za zawartą z chwilą akceptacji przez Kupującego wyceny zamówienia przesłanej na wskazany w formularzu adres e-mail. Brak takiej akceptacji w terminie 7 dni jest równoznaczny z rezygnacją ze złożonego zamówienia.
3. Towar zostanie przygotowany do wysyłki w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep akceptacji zamówienia (realizacja zamówienia).
4. Sklep zaproponuje w wycenie zamówienia dostawcę i poda koszty dostawy uwzględniając dane zawarte przez Kupującego w formularzu zamówień specjalnych.
5. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy oraz opłaty manipulacyjne związane z zapłatą ceny. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w wycenie zamówienia. Opłatę za usługę dostawy oraz opłatę manipulacyjną związane z zapłatą ceny ponosi Kupujący.
6. Kupujący zobowiązany jest uiścić należności za zamówiony Towar w terminie 14 dni od daty otrzymania wyceny zamówienia.
7. W przypadku zamówień specjalnych nie ma możliwości uiszczenia opłaty w sposób wskazany w § 5 ust. 4 pkt b. i c (PayU).
8. W przypadku zamówień specjalnych, prócz płatności w PLN, dopuszcza się Euro jako walutę rozliczeniową.
9. W przypadku dokonywania zakupu Towaru przez Kupującego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i wysyłania tego Towaru na terytorium państwa członkowskiego UE Kupującego inne niż terytorium Polski, Sprzedawca po zweryfikowaniu poprawności danych podatnika może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenie odbioru zakupionego Towaru wypełniając formularz i wysyłając na adres e-mailowy esklep@zamek-krolewski.pl,
10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu skan decyzji na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego.
11. Do zamówień specjalnych stosuje się niniejszy Regulamin z uwzględnieniem odrębności wynikających z niniejszego paragrafu.

§ 3 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu esklep.zamek-krolewski.pl lub formularza zamówień specjalnych znajdującego się na stronie Sklepu esklep.zamek-krolewski.pl w zakładce: Zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Wysłane przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep złożonego zamówienia przez Kupującego. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia zamówienia do realizacji powinny być wyjaśniane poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt lub poprzez adres mailowy esklep@zamek-krolewski.pl.
3. Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sklep zamówienia, w przypadku braku możliwości przyjęcia tego zamówienia z winy Kupującego, np. ze względu na podanie błędnych danych teleadresowych. Zamówienie zostanie anulowane również w przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza bądź nieprawidłowe dokonanie płatności.
5. Potwierdzenie zawarcia umowy Kupującemu następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia wraz ze specyfikacją zamówienia oraz dokumentu sprzedaży, tj. paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.


§ 4 Dostawa i odbiór

1. Towar zostanie przygotowany do odbioru lub wysyłki w ciągu 2 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia (realizacja zamówienia).
2. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym terminie niż przewidziany w Regulaminie, jeśli zamówienia będą zawierać większą liczbę Towarów. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego w terminie wskazanym w ust. 1, drogą elektroniczną, o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin realizacji.
3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia. Kupujący może również odebrać Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy (po uprzednim opłaceniu zamówienia).
4. Sklep wysyła Towar w terminie 3 dni roboczych:

a. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku dokonania płatności przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. od dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i za pomocą szybkiego przelewu (PayU).


5. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o możliwości odbioru Towaru lub o przekazaniu go do wysyłki sposobem wybranym przez Kupującego.
6. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy i wagi Towaru. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia.
7. Dostawa Towaru następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego.

§ 5 Płatności

1. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w formularzu zamówienia. Opłatę za usługę dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną opcją zakupu.
2. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności poniesienia innych, niewymienionych w Regulaminie kosztów. Informacja zostanie przekazana Kupującemu niezwłocznie, a wysyłka Towaru wymagać będzie akceptacji tej kwoty przez Kupującego.
3. Kupujący, uiszczający należności za Towar sposobem wskazanym w ust. 4 a-c) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest uiścić należność za zamówiony Towar w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożonego przez siebie zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy lub dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i za pomocą szybkiego przelewu (PayU). Sprzedawca informuje, iż płatność za pomocą PayU może nastąpić w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
4. Należność za Towar oraz koszty dostawy Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Kupującego karta daje mu taką możliwość (PayU),
c. szybkim przelewem za pośrednictwem PayU.


5. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić następujące dane:


a. imię i nazwisko albo nazwę Kupującego,
b. numer zamówienia.


6. W przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem PayU, o której mowa w ust. 4 lit. b i c., Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności. Informacje związane z reklamacją znajdują się tutaj. Reklamację należy złożyć na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną wysyłając ją na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie jej otrzymania. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego płatności znajduje się tutaj.
7. Walutą rozliczeniową jest PLN. Płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy należy dokonać na:


ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
Rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego 
30 1130 1017 0013 4330 8420 0001,
wersja międzynarodowa IBAN: PL 30 1130 1017 0013 4330 8420 0001  
SWIFT CODE: GOSKPLPW

§ 6 Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru.
2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia innego niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy opatrzonym własnoręcznym podpisem, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:


a. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze,
c. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.


5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską przesyłką ekonomiczną). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).    
12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

§ 7 Niezgodność Towaru z umową

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.
2. Konsument wykonując uprawnienia z rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Kupujący może dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie oraz własnoręcznie podpisany formularz reklamacyjny.
4. W ramach rękojmi Konsument może żądać:


a. wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad,
b. usunięcia wady Towaru,
c. obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
d. odstąpienia od umowy.


5. Konsument może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie lub wymiana albo naprawa narażałyby Konsumenta na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony. Nie można żądać odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca spełnia żądanie Konsumenta określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z rozwiązań wskazanych w ust. 4.
8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Konsumenta w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru. Konsument zobowiązany jest udowodnić poniesione koszty w związku z wykonaniem uprawnień z rękojmi (np. potwierdzenie kosztów przesyłki).
9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).


§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Dane osobowe Kupującego, wymagane obligatoryjnie przy rejestracji Konta Użytkownika oraz wypełnieniu formularza zamówienia specjalnego, mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Przetwarzanie tych danych nie wymaga oddzielnej zgody Kupującego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. 2014, poz. 1182).
3. Kupujący wypełniając formularz zamówienia może wyrazić zgodę również na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych innych, niż dane obligatoryjne, w celach marketingowych oraz statystycznych.
4. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie.
5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego realizującego płatność za pośrednictwem PayU w celu obsługi realizacji tej płatności oraz w celu wypełnienia przez PayU obowiązków wynikających z obsługi realizowanych płatności i innych przepisów prawa. Z momentem przekazania danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie, w szczególności obejmujących imię i nazwisko, adres Kupującego i jego adres e-mail, PayU staje się administratorem przekazanych danych osobowych.
6. Każdy Kupujący, który założył Konto Użytkownika lub wypełnił formularz zamówienia specjalnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 ma możliwość dostępu do dotyczących go danych
w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie, pisząc na adres Sprzedawcy: esklep@zamek-krolewski.pl. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania przesłanej przez niego wiadomości.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Konsument może skorzystać  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np:


a. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,
b. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem umowy.

REKLAMACJE – ZWROTY

wyciąg z regulaminu dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru.
 2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia innego niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy opatrzonym własnoręcznym podpisem, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: esklep@zamek-krolewski.pl. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:
  1. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze,
  3. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia Salonu Książki Muzealnej w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską przesyłką ekonomiczną). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).
 12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w oświadczeniu odstąpieniu od umowy adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.
 2. Konsument wykonując uprawnienia z rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Kupujący może również dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia Sklepu Muzealnego w siedzibie Sprzedawcy. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie oraz własnoręcznie podpisany formularz reklamacyjny.
 4. W ramach rękojmi Konsument może żądać:
  1. wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad,
  2. usunięcia wady Towaru,
  3. obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  4. odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie lub wymiana albo naprawa narażałyby Konsumenta na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony. Nie można żądać odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca spełnia żądanie Konsumenta określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z rozwiązań wskazanych w ust. 4.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Konsumenta w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru. Konsument zobowiązany jest udowodnić poniesione koszty w związku z wykonaniem uprawnień z rękojmi (np. potwierdzenie kosztów przesyłki).
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru Towaru.
  W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).

Informacje związane z reklamacją płatności dokonanych za pomocą serwisu PayU

 1. Konsument może złożyć reklamację drogą elektroniczną wysyłając ją na adres e-mail: esklep@zamek-krolewski.pl. (dla zamówień realizowanych przez e-sklep. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dot. płatności. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania reklamacji.
 2. Sprzedawca przesyła Kupującemu reklamację wypełnioną wg wzoru zawartego w formularzu reklamacji. Formularz reklamacji musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem Konsumenta. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozstrzygnięcia reklamacji jest liczony od dnia dostarczenia przez Konsumenta brakujących informacji.
 3. Udostępniający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego dot. płatności zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, a dotyczą nieprawidłowości związanych z płatnościami Kartą Płatniczą Sprzedawca skieruje Konsumenta do wydawcy jego Karty.
 5. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji w ten sposób, iż Konsumentowi należy się kwota będąca przedmiotem reklamacji, zwrot kwoty następuje niezwłocznie na rachunek wskazany przez Konsumenta na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego dot. płatności.


Polityka plików cookies

Co robią cookies?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookie?
Pliki "cookie" używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Na stronach serwisu. mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie":

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  1. Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia >Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  2. Usuwanie plików cookie
  3. Domyślne blokowanie plików cookie
  4. Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  5. Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  1. Menu przeglądarki (prawy górny róg)
  2. Narzędzia >Opcje Internetowe >Prywatność
  3. Witryny
  4. Suwakiem ustawiamy poziom
  5. OK
 • Mozilla Firefox
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzia >Opcje >Prywatność
  3. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika"
  4. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Narzędzie >Preferencje >Zaawansowane
  3. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka
 • Opera
  1. Menu przeglądarki
  2. Preferencje >Bezpieczeństwo
  3. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
Źródło Nazwa cookie Czas Cel
Matrix SQ_SYSTEM_SESSION Od otwarcia strony do zamknięcia okna przeglądarki Plik ten umożliwia edytorom strony zalogowanie się do edycji.
Matrix cookie_info Od akceptacji informacji o plikach cookie do zamknięcia okna przeglądarki Zapisuje ustawienia użytkownika dotyczące akceptacji informacji o plikach cookie.
Matrix font_size Rok w przyszłość od zmiany wielkości tekstów na stronie. Zapisuje ustawienia użytkownika dotyczące wielkości tekstów na stronie.
Matrix artwork_status Rok w przyszłość od zmiany trybu wyświetlania grafiki dzieła Ustawienie domyślnego trybu wyświetlania grafiki dzieła. Możliwe są opcje: grafika na całym ekranie, grafika plus opis dzieła
o
- Otwórz menu opcji POL
m
- Przejdź do menu
s
- Przejdź do pola wyszukiwarki
b
- Przejdź do ścieżki
c
- Przejdź do treści
esc
- wyjdź z opcji lub pola wyszukiwarki

Zapisz się do newslettera.